Sági Zsuzsi

2013 január 4. | Írta | Kategória: Tanárok

sagizsuzs_1359379006_92

Gyer­mekko­rom óta a mozgás határozza meg az életemet. 8 éves korom óta tán­colok. Első tanárom Jeszen­szky Endre volt, aki Mag­yar Köztár­saság Kiskeresztjével kitün­tetett tán­cos, kore­ográ­fus, balettmester, a dzsessztánc mag­yarországi műfa­jalapítója, tőle élete végéig tan­ul­tam. Az évek során szá­mos, neves tán­costól és kore­ográ­fustól tan­ul­tam, dol­go­z­tam együtt velük.

Leg­először pár éve a hatha-jógával ismerkedtem meg szülőváro­som­ban. Tava­lyi év február­jában beiratkoz­tam egy jóga-oktatói tan­folyamra az IWI-hez (Inter­na­tional Well­ness Insti­tute). Itt Iyen­gar és gyer­mekjógát is tan­ul­tam, megis­merkede­tem külön­féle légzéstech­nikákkal, egészség­megőrző és javító gyako­r­la­tokkal, ayurvédikus táplálkozásal,anatómiával és külön­féle női szekven­ciákkal. Min­dezeket Sárig Haj­nalkától tan­ul­tam, aki Okleve­les Iyen­gar jógaok­tató (intro­duc­tory level2). A jógá­val párhuzamosan elvégeztem egy fit­tness edzői tan­folyamot is az IWI-nél. Életem min­den­napi részévé vált a jóga. Nem­c­sak anatómiai, fizioló­giai hatását szeretném kiemelni, hanem a tuda­tra gyako­rolt mély hatá­sait is. 2012 januártól Ashtanga-jógát taní­tok Budapesten az Aközpont óráin, az Oxy­gen Wellness-ben, illetve a Megálló Alapítvány ’Mentes’ pro­jek­tjének keretében.

Ashtanga és Budokon jóga óráim Budapesten ill. Vácott

Hozzászólások lezárva.